آخرین اخبار ترکیه روی یک نقشه تعاملی - سیاست، امنیت و جنگ - turkey.liveuamap.com/fa https://turkey.liveuamap.com بدانید و یادگیری آخرین اخبار و تحولات در ترکیه با کمک نقشه های تعاملی در وب سایت و برنامه های کاربردی تلفن همراه. تمرکز بر امنیت، مبارزه با تروریسم، سیاست، فساد، fa Sat, 15 Dec 2018 14:00:12 +0000 Sat, 15 Dec 2018 14:00:12 +0000 https://turkey.liveuamap.com/rss Liveuamap Feed info@liveuamap.com info@liveuamap.com